“กรรม” ที่ทำให้เจ็บป่วยเรื้อรัง !

บางคนมีโรคประจำตัวรักษาไม่หายขาด เช่น ปวดหลัง ปวดตามข้อตามกระดูก โรคเกาต์ ทำให้เกิดอาการบวมปวดไปทั่วเนื้อตัว

ที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีตเคยทำทารุณต่อ คนอื่น สัตว์อื่น เช่น มีบุญวาสนาได้เกิดเป็นเจ้าคนนายคน แต่ใช้ทาสอย่างไม่ปรานีปราศัย ใช้สัตว์ทำงานอย่างทารุณ เป็นเหตุให้เขาได้รับทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางใจ จึงผูกใจเจ็บเป็นเวรกรรมต่อกัน หรือแม้ว่าเขาไม่คิดจะจองเวร จองกรรม แต่สิ่งที่เราทำลงไป ก็กลับมาเป็นผลร้ายในชาตินี้

เจ็บป่วยเรื้อรัง

สิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่หากผู้ใด ล่วงเกินใครลงไป ย่อมได้รับผลเองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรอ ให้ศาลมาตัดสิน กฎเกณฑ์ของธรรมชาติย่อมให้ผลเอง และเท่าเทียมกันกับทุกคน ไม่มีคำว่าสองมาตรฐานอย่างแน่นอน ผู้ใดทำกรรมใดไว้ ผู้นั้นย่อมได้รับผลกรรมนั้น ใครที่เจอแบบนี้ให้ตั้งใจที่จะทำความดีและอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และทำบุญตักบาตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรม นายเวรที่เขาได้กระทำไว้ เชื่อว่า ผลบุญนี้ จะทำให้ผลแห่งกรรมชั่วของเบาบางลงไปได้

loading...

เจ็บป่วยเรื้อรัง

วิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล

จัดเตรียมพระเงินพระทองอย่างละ ๑ องค์ ถังสังฆทาน อาหารคาว หวาน ดอกไม้ ธูป เทียน ๑ ชุด วางไว้บนโต๊ะกลางแจ้ง จุดธูป ๓ ดอก ขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรมต่อกัน นำธูปปักกลางแจ้ง เมื่อธูปหมด นำของไปใส่บาตร กล่าวนะโม ๓ จบ กล่าวคำอธิษฐานว่า

“ข้าพเจ้า……(บอกชื่อ)……………ได้ทำบุญใส่บาตรด้วยพระเงินพระทอง พร้อมของบริวารเหล่านี้ ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยทำเวรกรรมต่อกัน ขอให้อโหสิกรรม ณ บัดนี้ ด้วยเดชะความดี ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนด้วยเทอญ”

แล้วกรวดน้ำแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและสัพสัตว์ต่อไป…

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวรโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพฺยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตราย

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

ปิดทองพระ

บทแผ่เมตตาไปสู่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ 

นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา

อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข

ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

ถึงแม้ว่าหากทำแล้วจะมีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บเบียดเบียนอยู่บ้าง แต่ก็จะทำให้สบายใจขึ้น ที่ได้ทำความดีอยู่ทุกวัน เพื่อชดเชยกับสิ่งไม่ดีที่ได้เคยกระทำมา

เจ็บป่วยเรื้อรัง

loading...

Comments

comments

Related posts