Contact Us

ติดต่อเรา

สบายคลับ

ที่ตั้ง : 19/21 ม.5 ซ.เวฬุวนาราม 22 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 09-5903-7630, 09-5486-4785

 E-Mail : webmaster@sabaiclub.com

 Facebook Fanpage : สบายคลับ.com


เกี่ยวกับเรา

สบายคลับดอทคอม – Sabaiclub.com

แหล่งรวบรวม Life Style ของคนวัยมันส์ ให้ครบและจุใจในที่เดียว!

เว็บไซต์สบายคลับดอทคอม – Sabaiclub.com เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงแก่ผู้ใช้งาน ได้แก่ ข่าวสารทั่วไป เกร็ดความรู้ ความสวยความงาม สุขภาพ ศาสนา รวมถึงเรื่องจรรโลงใจในด้านอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยใช้บริการเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เว็บไซต์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียด ก่อนการเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สบายคลับดอทคอม – Sabaiclub.com

1.วัตถุประสงค์

เว็บไซต์ Sabaiclub ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้บริการด้านความรู้ ความบันเทิง ความจรรโลงใจ และข่าวสารบ้านเมืองให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยใช้บริการเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เว็บไซต์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียด ก่อนการเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2.เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง แสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรีไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”

2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข คัดลอก จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

2.3 ผู้ใช้บริการอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้ใช้บริการได้

2.4 เว็บไซต์ Sabaiclub อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากเกิดการขัดข้องทางเทคนิค ไม่ว่าเรื่องเครือข่ายหรือปัญหาด้านอื่น ๆ

3.การปฏิเสธความรับผิด

3.1 เว็บไซต์ Sabaiclub จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า เว็บไซต์ Sabaiclub จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ เว็บไซต์ Sabaiclub ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคล จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า เว็บไซต์ Sabaiclub จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

4. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 เว็บไซต์ Sabaiclub เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ Sabaiclub หรือผู้ให้อนุญาตแก่ เว็บไซต์ Sabaiclub เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ เว็บไซต์ Sabaiclub โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3 ผู้ให้บริการเว็บไซต์อื่น ๆ ต้องไม่คัดลอก/นำข้อมูลหรือข้อความใด ๆ ของเว็บไซต์ Sabaiclub ไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพูดคุยเจรจาต่อรองกับทางเว็บไซต์ก่อน

 

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรดติดต่อ : webmaster@sabaiclub.com

Chaiyaporn Changkaeo (Author)

Update 17/05/2017